PAN – Polska Akademia Nauk – J. Roald Smeets

Planetarium Akademii Morskiej w Gdyni

Planetarium Akademii Morskiej w Gdyni (Photo credit: Tomasz Lewicki)

Zgromadzenie Ogólne     PDF        Drukuj
Najwyższym organem Akademii jest Zgromadzenie Ogólne.

W Zgromadzeniu Ogólnym Akademii biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie krajowi Akademii.

Jeżeli ustawa albo statut nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków krajowych. Przy obliczaniu wymaganego kworum nie uwzględnia się nieobecności członków, którzy ukończyli 75 lat.

Zgromadzenie Ogólne Akademii określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności, podejmując w tym zakresie uchwały wiążące inne organy Akademii.

Zgromadzenie Ogólne Akademii może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i Państwa.

Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii przewodniczy Prezes Akademii.

Prezes Akademii zwołuje sesje Zgromadzenia Ogólnego co najmniej dwa razy w roku.

Na wniosek jednej piątej członków krajowych Prezes Akademii zwołuje sesję Zgromadzenia Ogólnego, nie później jednak niż 30 dnia od otrzymania wniosku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s